Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer

Projectes de recerca

Dels tres principals programes d’actuació de la FUNCA (Registre de Càncer de Tarragona, Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama Tarragona - Terres de l'Ebre i Programa de Detecció Precoç del Càncer Colorectal) el que per les seves pròpies característiques està més associat a la recerca és el Registre de Càncer de Tarragona. És per això que la quantitat de projectes del Registre de Càncer de Tarragona és lògicament més àmplia que la dels programes de detecció precoç.

Projectes Recerca

Registre de Càncer de Tarragona

 • Cancer Incidence in Five Continents:

  La sèrie de publicacions “Cancer Incidence in Five Continents”, editada per la International Agency for Research on Cancer (IARC) i la International Association of Cancer Registries (IACR), aporta des de 1966 la informació sobre incidència de tots els registres de càncer de base poblacional del món que superen els estàndards de qualitat requerits. Aquesta és la principal font d’informació mundial sobre incidència de càncer. Fins a l’actualitat, el Registre de Càncer de Tarragona ha aportat dades pels volums V (1980-1983), VI (1984-1987), VII (1988-1992), VIII (1993-1997), IX (1998-2001) i X (2003-2007) d’aquesta sèrie. El volum X és el darrer volum d’aquesta sèrie. Les dades de tots els volums d’aquesta sèrie estan disponibles en versió electrònica a la web de la International Agency for Research on Cancer.

 • International Incidence of Childhood Cancer:

  Aquest projecte, també coordinat per la International Agency for Research on Cancer i la International Association of Cancer Registries, ja ha publicat dos volums corresponents bàsicament a la dècada de 1970 i a la de 1980. Actualment s’està començant a treballar en el tercer volum, que abastarà, molt probablement, des de 1990 a 2004. Les dades dels dos volums d’aquesta sèrie estan disponibles en versió electrònica a la web de la International Agency for Research on Cancer.

 • EUROCARE. Survival of Cancer Patients in Europe:

  Des del seu inici als anys 80, el projecte EUROCARE ha aportat informació sobre supervivència de càncer en base poblacional dels països europeus que disposen de registres amb capacitat d’aportar dades de supervivència. Fins a l’actualitat, el Registre de Càncer de Tarragona ha aportat dades pels cinc edicions d’aquest projecte: EUROCARE (1985), EUROCARE-2 (1985-1989), EUROCARE-3 (1990-1994), EUROCARE-4 (1995-1999) i EUROCARE-5 (2000-2004). El darrer volum publicat fou el corresponent al projecte EUROCARE-4, que va aportar les dades de supervivència dels pacients diagnosticats en el període 1995-1999. Actualment s’està a punt de publicar els primers resultats del projecte EUROCARE-5 (2000-2004). Les dades de tots els volums d’aquesta sèrie estan disponibles en versió electrònica a la web de d’aquest projecte.

 • CONCORD. Cancer survival in five continents.

  Projectes Recerca

  El projecte CONCORD ha publicat la primera anàlisi mundial sobre supervivència dels càncers de mama, còlon, recte i pròstata diagnosticats en el quinquenni 1990-1994, amb procediments de control de qualitat estandarditzats i amb mètodes analítics idèntics. Actualment s’està començant a treballar en el desenvolupament del treball del segon període (1995-2007).

 • ACCIS:

  El projecte ACCIS (Automated Childhood Cancer Information System) ha recollit dades de 62 registres de càncer de base poblacional europeus amb dades comparables sobre nens fins als 14 anys. Les dades d’aquest projecte estan disponibles en versió electrònica a la web de la International Agency for Research on Cancer.

 • PITTI:

  Aquest és el primer projecte sobre incidència i tendència temporal de la incidència del càncer infantil a Espanya. En aquest projecte hi participen 11 registres de càncer espanyols i el seu objectiu principal és descriure l’evolució de la incidència de càncer infantil a Espanya, examinar-la per sexe, edat i tipus tumoral i comparar-la amb la de la resta de zones d’Europa.

 • Incidència del càncer a Espanya:

  Els registres de càncer de l’estat espanyol, agrupats en la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) que es va constituir a finals de 2010 amb l’objectiu d’obtenir i proporcionar a les autoritats sanitàries i a la comunitat científica els resultats sobre l’impacte del càncer a Espanya, participen en un estudi per estimar la incidència del càncer en el conjunt de l’estat espanyol (link de REDECAN quan estigui disponible).

 • EUROCIM-2:

  Durant el 2011 es van enviar dades pel projecte EUROCIM-2, una nova versió de la base de dades EUROCIM que facilitarà l’obtenció de resultats d’incidència, mortalitat i supervivència del càncer amb un alt nivell de detall i per als països amb registres de càncer membres de la European Network of Cancer Registries (Xarxa Europea de Registres de Càncer). El projecte EUROCIM-2 segueix endavant amb l’objectiu de possibilitar als registres el treball en línia amb les dades dels registres europeus.

 • Incidencia, supervivencia y tendencias del cáncer en adolescentes en España:

  L’objectiu d’aquest projecte és realitzar una estimació de la incidència, la tendència de la incidència i la supervivència del càncer en l’adolescència a Espanya amb les dades dels registres de càncer de base poblacional. En aquest estudi s’inclouen els càncers de qualsevol tipus diagnosticats durant el període (1982-2007) i existents en 11 registres de càncer. El centre coordinador de l’estudi està situat a la Universitat de València.

 • Projeccions del càncer a Catalunya:

  En el Marc del Pla Director d’Oncologia de Catalunya, el Registre de càncer de Tarragona participa amb el Registre de càncer de Catalunya i el Registre de càncer de Girona en analitzar les dades d’incidència, mortalitat i supervivència per càncer a Catalunya de forma periòdica, així com estimar-ne les projeccions d’anys futurs.

 • Registre de Càncer Infantil i Adolescent de Catalunya:

  Els membres del Registre de Càncer de Tarragona col•laboren en la implementació del Registre de càncer infantil i adolescent de Catalunya per part del Pla director d’Oncologia que recopila la informació dels pacients oncològics amb edat compresa entre els 0 i els 18 anys de la població catalana.

 • Estimación del efecto del cribado por el test del PSA en la incidencia y la supervivencia del cáncer de próstata en España (PROSTAPS):

  Aquest estudi té com objectiu principal estimar el nombre addicional d’homes que van ser diagnosticats de càncer de pròstata en el període 1990-2006 a Espanya motivat per la utilització del test de l’antígen prostàtic específic (PSA) per a detectar precoçment un càncer de pròstata. Aquest projecte està coordinat pel Registre de Càncer de Tarragona i és un projecte cooperatiu dins de l’àmbit de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

 • Projectes Recerca
 • Estudi de la distribució geogràfica de la incidència del càncer a la demarcació de Tarragona:

  L’objectiu d’aquest estudi és analitzar la distribució geogràfica de la incidència del càncer a la demarcació de Tarragona així com l’efecte de les desigualtats sòcio-econòmiques en la incidència.

 • Estudi de l’efecte de factors ambientals en la incidència del càncer a Tarragona:

  En col·laboració amb l’Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona, el Registre de Càncer de Tarragona avalua la presència d’excés de risc de càncer de la població del Camp de Tarragona exposada a diferents agents ambientals presents al territori.

 • Altres estudis:

  A banda dels projectes descrits anteriorment, el Registre de Càncer de Tarragona realitza múltiples estudis sobre temes específics de l’epidemiologia del càncer que es consideren d’interès per part dels professionals i les autoritats sanitaris de la demarcació.

Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama Tarragona-Terres de l'Ebre

 • Determinantes, evolución y características biológicas del cáncer de mama detectado en una cohorte de mujeres cribadas (projecte BELLE)
 • Aquest projecte, coordinat per l’Hospital del Mar de Barcelona, té com objectiu estimar el risc de presentar càncer de mama en les dones cribrades en un programa de detecció precoç i que han presentat prèviament una imatge o lesió benigna

Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte

 • Aquest programa va començar a funcionar a les Terres de l’Ebre l’any 2012 i encara està en procés de desplegament en el territori. És per això que la recerca associada a aquest programa es troba en un estadi inicial. L’objectiu principal dels projectes en aquest moment és la optimització de les tasques i circuits així com l’anàlisi de la qualitat i seguiment del Programa
 • Diversos projectes en l’àmbit de la implementació pràctica del programa de cribratge
 • Anàlisi del cost efectivitat de la gestió exhaustiva de les cartes retornades
 • Anàlisi i descripció de les aportacions del registre de càncer en la millora de la definició de la població diana d’un programa de detecció precoç
 • Registre, anàlisi i descripció de les complicacions a 30 dies de les colonoscòpies d’un programa de cribratge