Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer

Presentació i objectiu

El càncer de mama és una malaltia que té un gran impacte en la nostra població. Concretament, és el càncer més freqüent i el que provoca més morts entre les dones de la demarcació provincial de Tarragona. El càncer de mama és una malaltia de causa desconeguda. Es sap que hi ha certs hàbits personals o determinades característiques biològiques que poden augmentar la probabilitat de desenvolupar-lo. La seva prevenció està fonamentada en la detecció precoç, és a dir, detectar la malaltia en una fase molt inicial, quan encara no ha donat símptomes, per interrompre la seva evolució natural. La mamografia és la prova que ha demostrat ser més efectiva per detectar la malaltia en estadis inicials.

Prevenció del càncer de mama

D’acord a la importància del càncer de mama a Catalunya i l’efectivitat demostrada de la seva detecció precoç mitjançant mamografia, el Departament de Salut va posar en marxa els anys 90 el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama amb uns objectius i criteris ben definits.

Al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre el Programa es va iniciar el 1998 i de manera progressiva es va anar desplegant per tota la demarcació.

L’objectiu principal del Programa és aconseguir una reducció de la mortalitat per càncer de mama, ja que el que es pretén és avançar, el màxim possible, el diagnòstic de la malaltia en aquelles dones que encara no els ha donat cap símptoma ni signe (dones que encara no són coneixedores de la seva malaltia), la qual cosa significa que es troba en una fase inicial en la qual els tractaments són més efectius i, per tant, hi ha més probabilitats de curació.

El Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama de Tarragona – Terres de l’Ebre està coordinat per la Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer i els centres hospitalaris que hi participen són, per ordre alfabètic:

 • Hospital Comarcal d’Amposta
 • Hospital Comarcal Móra d’Ebre
 • Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
 • Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
 • Hospital del Vendrell
 • Hospital Lleuger de Cambrils
 • Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
 • Hospital Universitari Sant Joan de Reus
 • Pius Hospital de Valls

Amb la col·laboració de:

En què consisteix el Programa?

A qui va dirigit?

A totes les dones de 50 a 69 anys que viuen a la demarcació de Tarragona, excepte aquelles que ja hagin estat diagnosticades prèviament de càncer de mama, ja que realitzen els seus controls periòdics amb els seus metges de referència. També s’exclouen les dones que pateixen una malaltia terminal o invalidesa d’un grau que impedeixi la realització de la mamografia i les que han estat sotmeses a una mastectomia bilateral. Les dones amb un risc superior a la població general de desenvolupar un càncer de mama identificat per la Unitat de Consell Genètic en Càncer s’inclouen al Programa amb uns criteris diferents: un rang d’edats més ampli i una periodicitat més elevada (anual).

Bulletí del càncer de mama

Com es convida a participar-hi?

La invitació a participar en el Programa es fa mitjançant una carta nominal on s’indica el dia, el lloc i l’hora on anar a fer-se la mamografia. El lloc dependrà de l’àrea geogràfica de residència.

La prova: la mamografia

La mamografia és l’opció d’elecció per a la detecció precoç del càncer de mama. Consisteix en la realització de dues radiografies de cada pit (doble projecció) que es miraran dos radiòlegs/òlogues per separat (doble lectura) i, si hi ha divergències en el resultats, la decisió final la prenen conjuntament.
La mamografia s’ha de repetir cada dos anys. En algunes circumstàncies específiques es requereix temporalment un seguiment als sis o dotze mesos.

Com es comuniquen els resultats?

Quan el resultat és de normalitat o de patologia benigna es comunica per carta directament a la dona aproximadament un mes després de la realització de la prova.
Si el resultat de la mamografia és dubtós, el Servei de Radiologia s’encarrega de posar-se en contacte amb la dona i citar-la per a fer altres proves addicionals.

Altres exploracions per descartar patologia

Una petita proporció de dones necessiten altres exploracions complementàries, a banda de la mamografia, com poden ser: una altra mamografia, una ecografia, una ressonància magnètica, una citologia, una biòpsia amb agulla gruixuda o una biòpsia quirúrgica, ...
En la gran majoria d’ocasions, aquestes proves serveixen per descartar l’existència d’alteracions importants. Només a un nombre molt reduït de dones es confirmarà la presència d’un càncer.

Què passa si es detecta un càncer?

En els casos en que es diagnostica una alteració maligna de la mama, un equip multidisciplinari (amb professionals dels serveis de Radiologia, Anatomia Patològica, Cirurgia, Ginecologia, Oncologia, ..) avalua el cas, en funció de les característiques de la dona i de l’alteració detectada, i es prenen les decisions més adients d’acord amb els protocols assistencial existents.
La majoria de càncers que es detecten en programes d’aquestes característiques estan en fases molt inicials de la malaltia i per tant, els tractaments podran ser menys agressius i en un percentatge molt elevat es podrà conservar el pit.

Informació per a les usuàries

Descarregar el tríptic informatiu

Raons importants per participar al Programa de detecció precoç del càncer de mama

Informació mama

La participació en el Programa és voluntària, alhora de decidir si vostè hi participa o no ha de tenir en compte una sèrie de coses:

 • L’aparició d’un càncer de mama, ara per ara, no es pot evitar i l’única possibilitat de minimitzar-ne les conseqüències és diagnosticar-lo a temps
 • La mamografia és la prova més efectiva però no és un mètode perfecte en el 100% dels casos
 • Detectar la malaltia en una fase inicial farà possible la cirurgia conservadora del pit en la majoria de casos
 • Detectar la malaltia a temps li pot salvar la vida, ja que el seu pronòstic està en relació directa amb la mida del tumor i l’extensió de la malaltia en el cos

Algunes recomanacions

Per a les dones de menys de 50 anys

El Programa no convida a les dones de menys de 50 anys ja que, les característiques del seu teixit mamari poden dificultar l’ interpretació de la mamografia i es poden passar per alt algunes lesions. Per tant, és recomanable que les dones de menys de 50 anys que vulguin fer-se mamografies ho demanin al seu metge/essa de capçalera o al seu ginecòleg/òloga.

Per a les dones de 70 anys o més

El Programa envia una carta a les dones quan compleixen 70 anys per informar-les que ja no rebran més citacions per carta però que, de totes maneres, és aconsellable que continuïn tenint cura de les seves mames i que vagin al seu metge/essa de capçalera o al seu ginecòleg/òloga si volen seguir fent-se mamografies periòdicament.

Informació per les usuàries
Programa de la IX Jornada del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama de Tarragona – Terres de l’Ebre

Contacte

Com contactar amb nosaltres?

Si necessiteu rebre informació, aclarir dubtes, canviar l’hora de la mamografia o fer qualsevol altra consulta, el telèfon d’atenció és:

977 326 800

De dilluns a dijous de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00

Divendres de 9:00 a 13:00 hores

Contacte mama

Anul·lació de cita

Els camps marcats amb * són obligatoris.

Ja em faig una mamografia per via privada
Ja em faig una mamografia per via pública
Ja he patit la malaltia
No em vull fer cap mamografia
Per altres motius

Per qualsevol altre motiu contacteu per telèfon.

He llegit, accepto les condicions de la Política de Privacitat i autoritzo a La Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer a fer el tractament de les dades personals.

Informació per als professionals

Esquema funcional del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama

Esquema funcional del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama

Fases del cribratge mamogràfic

El cribratge mamogràfic del càncer de mama inclou tres fases generals:

 1. Fase de cribratge mamogràfic, en la que s’identifica a la població diana, es convida a la dona, es fa i es llegeix la mamografia i es decideix l’estratègia a seguir: cribratge rutinari als dos anys, avançament de control als 6 o 12 mesos, o exploracions diagnòstiques addicionals.
 2. Fase de valoració diagnòstica, en la que s’estudien, si les hi ha, les alteracions detectades en la fase anterior per tal d’arribar a un diagnòstic definitiu i recomanar l’actitud terapèutica més adient.
 3. Fase de tractament, que inclou el tractament dels càncers detectats en el cribratge.

Estructura i organització del Programa

Les unitats bàsiques del Programa de detecció precoç del càncer de mama de Tarragona-Terres de l’Ebre són:

 • La Unitat de Coordinació i Avaluació
  Està centrada en la gestió, coordinació i avaluació del Programa. Aquesta tasca la porta a terme la FUNCA.
 • Les unitats radiològiques de cribratge
  Són els serveis o unitats de diagnòstic per a la imatge responsables de la realització de la mamografia i la seva interpretació, així com del procés diagnòstic davant d’una sospita, ja sigui amb mitjans propis o aliens.
 • Les unitats de valoració diagnòstica
  Són les que fan la valoració diagnòstica de les dones derivades des de la unitat de cribratge. La majoria d’unitats de cribratge són també unitats de valoració diagnòstica.
 • Les unitats de diagnòstic i tractament
  Són unitats de caràcter multidisciplinari que completen l’estudi diagnòstic i indiquen i apliquen el tractament a seguir.
 • També tenen gran importància:

 • L’Atenció Primària de Salut, l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de la dona i les farmàcies
  Estan centrades bàsicament en aspectes informatius, d’assessorament i consell a la població convidada.
 • El Departament de Salut
  Defineix la política sanitària en general i també la relacionada amb el cribratge de càncer.
 • El Servei Català de la Salut
  Té com a missió assegurar les prestacions del sistema sanitari públic i garantir una atenció sanitària de qualitat.
 • El Pla Director d’Oncologia
  Determina les línies directrius de les actuacions del Departament de Salut en l’àmbit de la prevenció i el tractament de les malalties oncològiques.

Funcions de la Unitat de Coordinació i Avaluació

 • Identificar i tenir actualitzada la població diana.
 • Educar a la població en la prevenció del càncer de mama i donar a conèixer el Programa.
 • Programar les citacions i convidar per carta a les dones per sotmetre’s a la prova de cribratge.
 • Atendre les consultes telefòniques que es generin per part de la població diana i dels professionals implicats.
 • Coordinar amb els diferents professionals de les institucions implicades els diferents aspectes del Programa.
 • Definir les estratègies de coordinació (fluxos i circuits) entre els diferents nivells i estaments participants.
 • Consensuar els criteris de lectura i interpretació entre els radiòlegs del Programa.
 • Comunicar per carta el resultat de les mamografies negatives a les dones.
 • Implementar i mantenir un sistema d’informació per monitorar i avaluar el Programa.
 • Vetllar per la correcta valoració, tractament i seguiment dels casos de càncer detectats.
 • Avaluar els resultats del Programa a curt, mitjà i llarg termini i donar-los a conèixer als diferents nivells i entitats participants.
 • Tenir cura de la millora constant de la qualitat del Programa.

Avaluació del Programa

L’objectiu final del cribratge del càncer de mama és la reducció de la mortalitat específica per aquest tumor. El criteri final d’avaluació serà, per tant, la disminució de la mortalitat per aquest càncer. Tanmateix, l’impacte de la detecció precoç en aquest indicador tardarà uns anys a observar-se. D’altra banda, la mortalitat només mesura un dels aspectes del Programa i no té en compte altres beneficis que se’n poden derivar (possibilitat de tractament conservador) ni els potencials efectes adversos del cribratge. Per tot això, cal disposar d’indicadors intermedis del funcionament del Programa com són, per exemple:

 • Taxes de participació i de cobertura.
 • Proporció de dones reconvocades per a exploracions addicionals.
 • Taxa de detecció de càncers per 1.000 dones cribrades i taxa de detecció de càncers invasius per 1.000 dones participants.
 • Taxa de càncers en estadis precoços (taxa de detecció de carcinomes in situ per 1.000 dones cribrades).
 • Proporció de càncers sense afectació ganglionar.
 • Taxa de casos de càncer en dones cribrades que es presenten entre episodis de cribratge (càncers d’interval).

Cada vegada que un dels centres participants (UR) acaba una volta de dos anys s’avaluen els seus resultats. Quan totes les unitats del Programa han tancat la volta es fa una anàlisi global dels indicadors per tota la demarcació provincial.

Els resultats que es presenten a continuació estan separats en grups de taules:

 • Un grup on es mostra l’evolució, volta a volta, dels principals indicadors del Programa per Regió Sanitària (Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre) i pel total provincial.
 • L’altra grup mostra l’evolució dels indicadors de participació per unitats radiològiques individualitzades i per voltes.
Resultats generals
Principals indicadors del Programa de diagnòstic precoç del càncer de mama Tarragona – Terres de l’Ebre de cada volta. Regions sanitàries i total provincial
Participació en el Programa de detecció precoç del càncer de mama Tarragona – Terres de l’Ebre per unitats radiològiques i voltes
Participació en el Programa de detecció precoç del càncer de mama Tarragona – Terres de l’Ebre per unitats radiològiques i voltes
Principals indicadors del Programa de diagnòstic precoç del càncer de mama Tarragona – Terres de l’Ebre de cada volta. Regions sanitàries i total provincial
Butlletins Informatius
Butlletí informatiu nº33 - Programa de detecció precoç del càncer de mama Tarragona-Terres de l'Ebre
Butlletí informatiu nº32 - Programa de detecció precoç del càncer de mama Tarragona-Terres de l'Ebre
Butlletí informatiu nº28 - Programa de detecció precoç del càncer de mama Tarragona-Terres de l'Ebre
Resultats de la darrera volta per unitat radiològica
Resultats de la darrera volta per unitat radiològica. Hospital Sant Pau i Santa Tecla
Resultats de la darrera volta per unitat radiològica. Pius Hospital de Valls
Resultats de la darrera volta per unitat radiològica. Hospital del Vendrell
Resultats de la darrera volta per unitat radiològica. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
Resultats de la darrera volta per unitat radiològica. Hospital Lleuger de Cambrils
Resultats de la darrera volta per unitat radiològica. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Resultats de la darrera volta per unitat radiològica. Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Resultats de la darrera volta per unitat radiològica. Hospital Comarcal Móra d'Ebre
Resultats de la darrera volta per unitat radiològica. Hospital Comarcal d'Amposta
Informació mama

Jornades i altres activitats

Cada cop que es tanca una volta del Programa s’avaluen els resultats globals de tota la demarcació i es presenten públicament en una Jornada que es realitza cada dos anys. Els objectius d’aquestes jornades són principalment:

 • Presentar i avaluar els resultats del Programa
 • Intercanviar coneixements i experiències sobre la detecció precoç del càncer de mama entre tots els professionals sanitaris implicats i/o interessats, tant de l’Atenció Primària de Salut com de l’Atenció Especialitzada i la Salut Pública
 • Analitzar les perspectives de futur de la detecció precoç del càncer de mama a les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

Les Jornades estan dirigides als professionals sanitaris de la Regió Sanitària Camp de Tarragona i de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre vinculats al Programa: professionals d’atenció primària de salut, professionals de les unitats de salut sexual i reproductiva, radiòlegs i tècnics especialistes en radiologia, ginecòlegs, cirurgians, anatomopatòlegs, oncòlegs i farmacèutics. I a tots els professionals sanitaris interessats en la prevenció del càncer de mama.